Regulamin

Regulamin zakupów sklepu internetowego www.rb-rowerek.pl


Sklep internetowy (zwany dalej także „Sklepem”), działający pod domeną rb-rowerek.pl, prowadzony jest przez Romana Badura, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: „RB ROWEREK Roman Badura - Specjalistyczny Sklep i Serwis Rowerowy” na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bytomia pod numerem 10511. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Witczaka 12, 41–902 Bytom pod numerem NIP 6261038789.

§ 1 
Postanowienia ogólne
1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym rb-rowerek.pl, zwaną dalej Klientem jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta (przedsiębiorca). Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego rb-rowerek.pl jest Roman Badura, zwany dalej Sprzedawcą.
 

2. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez RB Rowerek Roman Badura - Specjalistyczny sklep i Serwis Rowerowy na stronie www.rb-rowerek.pl w chwili składania zamówienia.

3. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu RB Rowerek Roman Badura - Specjalistyczny sklep i Serwis Rowerowy podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki. 

4. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących tj. zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. 

6. W przypadku zakupów rowerów w sklepie internetowym Kupujący zobowiązany jest, zgodnie z kartą gwarancyjną, do wykonania odpłatnego przeglądu zerowego zakupionego roweru w terminie do 7 dni od daty zakupu w autoryzowanym serwisie gwarancyjnym ( wykaz punktów serwisowych jest na stronie producenta) pod rygorem utraty uprawnień wynikających z gwarancji.

Autoryzowany punkt serwisowy, dokonuje wpisu nabytego sprzętu do karty gwarancyjnej oraz potwierdza przygotowanie roweru do jazdy. 

7. Od powyższego punktu jest jeden wyjątek. Rowery marki Trek nie podlegają sprzedaży wysyłkowej. Zakupiony rower należy odebrać osobiście w punkcie sprzedawcy lub możliwy dowóz na terenie Bytomia. Zgodnie z polityką firmy Trek zakupiony rower ma być w pełni przygotowany do jazdy i natychmiastowego użytkowania.

 

§ 2
Realizacja zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Możliwe jest złożenie zamówienia telefonicznie pod numerem 032 282 35 25 lub 501 171 558 oraz mailowo sklep@rb-rowerek.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego.

2. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia wraz z kwotą do zapłaty.

3. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. 

4. W przypadku produktów, które mają status dostępności "Na zamówienie" czas realizacji może ulec zmianie. Jeśli produkt nie znajduje się na stanie sklepu stacjonarnego, to czas oczekiwania wydłuża się o okres potrzebny na sprowadzenie produktu od Producenta. Możliwa jest sytuacja, że określony towar będzie chwilowo niedostępny u Producenta na co Sprzedawca nie ma wpływu.

5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Klienta sumę pieniężną za niezrealizowane zamówienie. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może ponadto wyrazić zgodę w terminie 6 dni na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zakupu innego, zamiennego towaru.

6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy. Maksymalny czas realizacji zlecenia wynosi 14 dni. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność produktu, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki do Sklepu przez dostawcę.

7. Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
- GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu w siedzibie sklepu RB Rowerek Roman Badura - Specjalistyczny sklep i Serwis Rowerowy w Bytomiu
- GOTÓWKĄ przy odbiorze produktu u kuriera (tylko do 15000 zł brutto).
- Przedpłata - przelew na konto bankowe firmy RB Rowerek Roman Badura - Specjalistyczny sklep i Serwis Rowerowy.
- Raty poprzez system ratalny Credit Agricole Bank Polska S.A.  - Opcja dostępna zarówno przy odbiorze towaru w sklepie, jak i na wysyłkę.

8. W przypadku odbioru produktu w Sklepie RB Rowerek Roman Badura - Specjalistyczny sklep i Serwis Rowerowy, przy płatności gotówką, Klient jest zobowiązany do jego odebrania najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru.

9. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki znajdują się w formularzu składania zamówienia.

10. Jeśli zakupiony towar dotarł do Klienta w stanie wskazującym na uszkodzenie mechaniczne lub jest niekompletny, Sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego oraz skontaktowanie się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

11. Sprzedawca nie będzie ponosić wobec Klienta odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych towarów, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Poczty Polskiej. Zastrzeżenie zawarte w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy umów sprzedaży zawartych z konsumentami.

§ 3
Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub osobiście.

3. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien dostarczyć towar pod adres: RB Rowerek Roman Badura - Specjalistyczny sklep i Serwis Rowerowy, ul. Witczaka 12, 41–902 Bytom.

4. W przypadku umów zawartych z osobami mającymi status konsumenta, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

5. W przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W takim przypadku wadliwy towar, należy zapakować w oryginalne opakowanie łącznie z wszystkimi dodatkami, jakie przedsiębiorca otrzymał przy dostawie, oraz dołączyć dokładny opis reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, lub uszkodzenia towaru z winy przedsiębiorcy, wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa przedsiębiorca.

§ 4
Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w sklepie rb-rowerek.pl bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
6) dostarczania prasy,
7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych hazardowych.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez konsumenta zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem na adres: RB Rowerek Roman Badura - Specjalistyczny sklep i Serwis Rowerowy ul. Witczaka 12, 41-902 Bytom

5. W przypadku pozostałych Klientów, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 5
Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Osoba wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie rb-rowerek.pl dobrowolnie oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

2. Klient wypełniając formularz rejestracyjny wyraża tym samym zgodę na umieszczenie podanych podczas rejestracji danych w bazie Sklepu internetowego rb-rowerek.pl oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji i obsługi zamówień przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

3. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Sklep zapewnia każdemu klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 31 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym przedsiębiorcą jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.

4. W przypadku wszelkich wątpliwości ze strony Klienta prosimy o kontakt pocztą e-mail: sklep@rb-rowerek.pl lub telefonicznie 32 282 35 25

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2013 roku